Landskrona
UppSkrolla upp

Företagshälsa – Löddeköpinge

Megafon

Öppettider i sommar
Som brukligt håller vi stängt v 29-31. Vid akuta företagshälsovårdsfrågor, ex förstadagsintyg, nås vi under den perioden på 0418-48 20 60. I övrigt har vi öppet precis som vanligt. Alla vi på HMC Företagshälsa önskar er en härlig sommar med gott om återhämtning! Trevlig sommar

Hälsoundersökningar för företag

HMC Hälsoundersökning – en arbetsmiljö- och hälsokartläggning

Varför?

I arbetsmiljön finns många faktorer som kan påverka vår hälsa på sikt. Ju fler faktorer som har en negativ effekt på hälsan desto större är risken att drabbas av ohälsa och sjukfrånvaro. Riskfaktorerna kan oftast påverkas så att risken för ohälsa minskar.

Att fokusera på friskfaktorer är ett sätt att söka sig framåt i positiv riktning istället för bort från något negativt. Det som ökar hälsa och arbetslust är friskfaktorer. Att ha det friska i fokus för sitt arbete är att arbeta utifrån ett så kallat ”salutogent” synsätt. Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom.

Hur går det till?

HMC hälsoundersökning är en undersökning där faktorer i arbetsmiljön sammanvägs med livsstil och hälsotillstånd. Arbetsmiljön kartläggs vad gäller trivsel, relationer och stress i arbetet, samt exponering och besvär orsakade av arbetet. Även hälsotillstånd, mat- och motionsvanor, tobaks- och alkoholbruk diskuteras. Som instrument används ett frågeformulär som underlag och besöket fortsätter med genomgång av blodprov och mätningar enligt nedan. Frågeformuläret är ifyllt digitalt inför hälsoundersökningen som utförs på någon av våra mottagningar – Malmö, Arlöv, Staffanstorp, Landskrona – eller i era lokaler.

Varje person som genomgår undersökningen får i samband med besöket sina egna resultat i en personlig profil. Eventuella avvikande resultat följs upp hos lämplig kompetens på företagshälsovården: hälsoutvecklare, fysioterapeut, företagssköterska, företagsläkare, ergonom, beteendevetare eller hänvisas/remitteras vidare till annan vårdgivare.

Vilket innehåll?

Vad händer sedan?

När alla deltagare genomfört hälsoundersökningen sammanställer vi en rapport med underrubrikerna: arbetsmiljö, arbetstider/arbetsbelastning, stress, engagemang, exponering i arbetsmiljön, besvär, hälsa och livsstil samt kondition och hälsoekonomi. Informativa texter tillsammans med tydliga diagram ger en bra översikt av medarbetarnas arbetsmiljö och hälsotillstånd. Observera att endast resultat på gruppnivå presenteras, utan möjlighet att urskilja enskilda individers svar. I de riktlinjer som finns för hälsoundersökningar i företagshälsovården rekommenderas att den kartläggning som görs under hälsoundersökningen följs av insatser på både individ- och gruppnivå. Detta på grund av att endast kartläggning och enskilda råd om förändring på individnivå inte är tillräckliga för att ge långsiktiga effekter på arbetsplatsen. Sammanställningen av gruppens resultat från HMC hälsoundersökning är en del av ert systematiska arbetsmiljöarbete (SAM). Den innehåller även åtgärdsförslag anpassade efter era behov.

Kontakta oss på 0418-250 70 eller 040-53 66 60 om ni önskar mer information.