Öresundsbron
UppSkrolla upp

Om oss

Vår mission

– att erbjuda en högkvalitativ, bevisbaserad primärvård som leder dig till en över tid hållbar hälsa, ökad självständighet och möjlighet att leva ditt liv i enhetlighet med dina avsikter.

Vår värdegrund

– tilltro till din förmåga att leva ditt liv i enhetlighet med dina värderingar och ta ansvar för innehållet i ditt liv

– att medkännande och empati är basen för bemötande av medarbetare och patienter

– att det inte är vår uppgift att värdera eller ta ansvar för hur du väljer att leva ditt liv

– att utbildning av patienter och anhöriga är grundläggande för samsyn och för framgång i medicinsk behandling och livsstilsintervention

– att effektivitet och rationalitet är ett sätt att visa sitt eget och andras liv respekt

– att allt som görs inom HMC är öppet för kritisk granskning och utvärdering som ett led vår avsikt om ständig förbättring

Vår vision

– att vara ett prioriterat vårdval för patienter vad gäller utveckling och drift av primärvård, barnhälsovård, barnmorskemottagning, seniorhälsa, psykoterapi och företagshälsovård i Skåne.

HMC-modellen

Vi vet idag att mer än 75% av all kronisk ohälsa är kopplad till våra levnadsvanor. De flesta av oss har en klar bild av hur vi vill leva våra liv men att lyckas med avsikterna i verkligheten är svårt – det är för många av oss en stor utmaning.

Vi arbetar med något av det mest utmanande – att guida dig till hållbar hälsa. Vi guidar dig till den medicinsk, psykologisk och fysioterapeutisk utredning och behandling du behöver och har siktet inställt på långsiktigt hållbara vanor och beteenden. Att vår livsstil påverkar vår hälsa över tid har varit länge känt men betydelsen av livsstilsfaktorer har varit svår att vetenskapligt bevisa. På senare år har bilden klarnat och de allra flesta kroniska sjukdomstillstånd har en direkt eller indirekt koppling till hur vi lever våra liv.

WHO talar idag om en folkhälsoskuld och i termer av en pandemi, dvs världsomspännande epidemi av livsstilsrelaterad ohälsa. En farsot av vällevnadssjukdomar helt enkelt.

Fler människor i världen dör idag av fetma än av svält och vissa forskare menar att upp mot 90% av all kronisk ohälsa kopplad till vår livsstil. För oss är denna kunskap viktigt och vårt uppdrag är både att ta hand om små och stora medicinska problem, akuta som kroniska tillstånd och att guida aktivt med stöd för hållbar hälsa efter dina förutsättningar och avsikter. Genom vår arbetsmodell med ett nära interdisciplinärt samarbete, helhetssyn och fokus på levnadsvanor har vi avsikten att gå från en symtom och diagnosorienterad vård till en vårdmodell som fokuserar på funktion och beteende. Med det menar vi att de symtom och diagnoser du har är grundläggande men att vår stora ambition är att du ska nå en så hög funktionsnivå som möjligt med dina förutsättningar och avsikter. Detta innebär att hur du gör och förhåller dig, dvs ditt beteende i tanke och handling blir avgörande för hur du mår långsiktigt, oavsett problembild.

För att ta ett konkret exempel – tänk att du har problem med smärt i ditt vänstra knä pga en meniskskada. Vi kan lägga fokus på själva smärtan och på faktum att du har diagnosen meniskskada – eller kan vi fokusera på att förbättra funktionen i din knäled och rehabilitera med sikte på minskad smärta och ökad funktion. Detta gör vi genom att guida dig till beteenden som är hållbara i relation till din knäskada.

Om HMC-koncernen

Hälsomedicinskt center i Hjärup AB grundades 2008 av familjeläkare Anders Tegenrot och psykolog Johan Holmberg.

Idag representeras bolaget av en rad delägare som alla deltar aktivt i drift och ledning av bolaget och koncernen. Bolaget har under 2019 bytt namn till HMC i Sverige AB som ett led i att renodla vår vårdkoncern. Våren 2012 grundar vi ett dotterbolag HMC Barnmorskemottagning Lomma AB tillsammans med barnmorskorna Gullvi Olsson, Gunilla Hansson samt Stefan Hanson, professor i obstetrik och gynekologi.Våren 2014 förvärvar vi Industrihälsan i Landskrona för att bredda vårt erbjudande med tjänster för företagshälsovård. 2016 förvärvar vi Företagshälsan i Arlöv och Lomma. Under våren 2020 genomförs en fusion av dessa bolag under namnet HMC Företagshälsa i Skåne AB.Hösten 2014 startar vi ett dotterbolag HMC i Landskrona AB som driver vår vårdcentral tillsammans med två vårdgivare som delägare.2019 grundas HMC i Staffanstorp AB och HMC Seniorhälsa i Sverige AB som öppnar vårdcentral i Staffanstorp respektive koncernens eget vårdteam för mobil äldrevård. Båda initiativen med vårdgivare som delägare.Maj 2020 flyttas våra befintliga vårdavtal för barnhälsovård / BVC till ett separat nystartat bolag i koncernen – HMC Barnhälsovård i Skåne AB.

Motsvarande planering ligger för HMC Beteendehälsa genom ett nytt vårdavtal för vårdval psykoterapi – mot bakgrund av covid-19 pandemin så har vi tyvärr tvingats skjuta på denna satsning på obestämd tid.September 2020 planerar HMC Seniorhälsa att starta en vårdcentral i Bjärred – HMC vårdcentral och seniorhälsa i Bjärred.